Mirror

Mirror

* לסרט קוראים מראה, כלומר הוא מציע להסתכל בו כדי לראות את עצמנו.

* זה סרט על אמא.

* זאת דמות האם העשירה, כואבת, סתורה ומורכבת ואהיבה ביותר שראיתי בקולנוע.

* במהלך רוב הסרט הרגשתי שאני לא מבין אותו ושאני צריך לראות אותו שוב פעם אחרת.

* ואז בדקות האחרונות היה רצף דימויים שהבנתי בצורה אינטימית ומבהילה שחיברו אותי בבת אחת לתודעה שידעה יותר ממני.

* אין סיפור עצום ודרמטי ודחוף יותר שאפשר לספר מאשר עצם החיים.

* לידה היא מפץ גדול.

* ואז הילד צועק, סתם, כי היערות והשדות. והנה הוא נעלם בין העצים.