Seberg

Seberg ★★

רמת הדיוק ההיסטורי שואפת לאפס + סיברג מתוארת כדמות שטחית וכ-performative activist, בניגוד למציאות.מעבר לזה, כל עניין סוכן הf.b.i הרגיש והחומל שהומצא בשביל הסרט אינו אלא עוד שטיק הוליוודי, שמוזיל את חומרת המצב שבו סוכנות ביון מרגלת אחר אזרחים שומרי חוק. בקיצור- לג׳יין סיברג הגיע יותר טוב מהסרט הזה! 

Talia liked these reviews